Werkwijze, behandelmethode en samenwerking

De werkwijze van Mind Result is kortdurend en oplossings- en resultaatgericht. Er wordt gestreefd om u binnen 5 tot 12 gesprekken voldoende te kunnen begeleiden. Om u zo goed en efficiënt mogelijk te helpen vragen wij een actieve inzet van u, ook tussen de sessies door. Ook wordt u gewezen op de mogelijkheid van digitale ondersteuning bij psychische klachten van MIND, Routewijzer E-Health. Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek onderzoekt de therapeut de aard en de ernst van de klachten. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van psychologische  (zelfrapportage) vragenlijsten. Ook kan het voorkomen dat er contact wordt opgenomen met de verwijzer. Uiteraard gebeurt dit alleen met uw toestemming. Aan het begin van de volgende sessie wordt het behandelplan met u besproken. Afhankelijk van de aard van de problematiek wordt, in overleg met u, bepaald welk type behandeling het beste bij u past. Vervolgens worden er concrete, haalbare doelen uiteen gezet. Doelen waaraan gewerkt kunnen worden zijn: het leren omgaan met gevoelens en/of het herkennen van uw emoties, het leren omgaan met moeilijke situaties of het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het behandelproces ziet er concreet als volgt uit:

I Aanmeldfase
Aanmelden voor een intake kan via het contactformulier of telefonisch via 06-45314224. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de psychologische zorg dient u over een verwijsbrief van de huisarts te beschikken.

II Intakefase
De intakefase bestaat uit 1 a 2 intakegesprekken. De intakegesprekken duren 40 minuten. In de intakefase worden uw klachten en hulpvragen besproken. Na de intakefase wordt duidelijk of u bij Mind Result in behandeling kunt komen of dat het beter is om u door te verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ of terug te verwijzen naar de huisarts.

III Behandelfase
Als u bij Mind Result kan worden behandeld, wordt er gekeken welke behandeling het beste bij uw situatie aansluit. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld.
In het behandelplan worden samen doelen geformuleerd waar u binnen de behandeling aan wilt werken. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig samen geëvalueerd. Evalueren gebeurt onder meer aan de hand van ROM. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en is het meten van de resultaten van de behandeling aan de hand van vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunt u via het internet invullen. In een overleg met u wordt ook besproken wat er verder met deze resultaten gebeurd.

IV Afsluitfase
In de afsluitfase wordt de behandeling afgerond. Aan het einde van het behandeltraject wordt er samen geëvalueerd over het behandelresultaat en de mate van tevredenheid over de behandeling aan de hand van een vragenlijst, de CQ-index. De gemiddelde anonieme resultaten van de CQ-index van clienten binnen de praktijk wordt op jaarbasis gepubliceerd op de website. Na afronding van de behandeling wordt, na toestemming van u, uw huisarts schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelresultaat en de evaluaties.

Behandeling op Maat

Voor elke cliënt wordt behandeling op maat geleverd wat inhoudt dat per cliënt wordt gekeken welke behandelmethode het best passend is voor zijn of haar problematiek. In het begin van de behandeling zijn de sessies doorgaans wekelijks. Naarmate de therapie vordert wordt de frequentie in overleg met u mogelijk aangepast. Tijdens de behandeling krijgt u soms opdrachten mee naar huis. Deze opdrachten helpen u om het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te passen.

E-Health ook wel internettherapie of internetbehandeling genoemd, is een behandelingsmethode voor psychologische problemen waarbij het contact tussen de therapeut en cliënt verloopt via een website, e-mail of chatprogramma. Schrijfopdrachten maken daarbij deel uit van de behandelmethode. Bij Mind Result bieden we E-health bijna altijd “blended” aan, wat wil zeggen dat het ondersteunend is aan de behandelgesprekken tussen U en uw behandelaar. Voorbeelden van beschikbare E-health-modules zijn onder andere ADHD, Depressie, Angst, Paniek, Eenzaamheid, Mindfulness, Omgaan met emoties etc..

Wanneer e-health onderdeel uitmaakt van uw behandeling dan krijgt U toegang tot de online omgeving van Therapieland of van Telepsy. Uw behandelaar heeft daar een module voor U klaargezet waarmee U aan het werk kan gaan. Uw behandelaar zal steeds na iedere sessie een reflectie geven op de ingevulde opdrachten.

Indien een van de volgende zaken speelt is er sprake van een contra-indicatie voor E-Health;
Client heeft problemen met lezen en schrijven of cliënt beschikt niet over de nodige technische vaardigheden om e-Health module te volgen, of beschikt niet over de technische middelen, zoals een computer om de e-Healthmodule te volgen.

In de praktijk Mind Result wordt voor alle doelgroepen gewerkt met de volgende behandelmethode:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Schematherapie (SGT)
  • EMDR
  • Cliënt georiënteerde psychotherapie
  • E-health

Behandelmethodieken:

CGT: bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beïnvloeden en dat zij emoties en niet-functioneel gedrag kunnen bijsturen.

SGT: schemagerichte cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je verleden op je patronen en dagelijkse leven worden onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

EMDR: EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast.

Tijdens de behandeling wordt de voortgang van de therapie geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Als de klachten in voldoende mate zijn afgenomen wordt de behandeling in de vorm van een afsluitgesprek afgerond. Om de kwaliteit van de behandelingen en de praktijkvoering te optimaliseren wordt de clienttevredenheid en het behandeleffect gemeten. Dit houdt ons scherp, zodat we onze behandelingen afstemmen met de clienten en kunnen bijstellen waar nodig.

Naastbetrokkenen

Indien een familielid of vriend last heeft van psychische problemen kan dit een behoorlijke impact op je hebben. Bij Mind Result vinden wij het belangrijk om naastbetrokkenen te betrekken bij de behandeling. Het kan voor een meerwaarde zijn om uw naastbetrokkenen mee te nemen naar het intakegesprek. Ook is het mogelijk voor de naastbetrokkenen om een e-healthmodule te volgen via Therapieland. Via onderstaande links kunt u informatie vinden om ook voldoende tijd voor u zelf te houden.

Voor ggz naasten Amsterdam

https://www.mijnihelp.nl/onderwerpen/mantelzorg

Ten behoeve van de kwaliteit van zorg werkt Mind Result graag samen met partners uit de regio.

Huisartspraktijken
Mind Result heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een aantal huisartspraktijken in Amstelveen zoals Universitaire huisartsenpraktijk VU Medisch centrum, Academische Huisartsenpraktijk Bankras en Gezondheidscentrum Marne. Met hen vindt periodiek overleg plaatst met verschillende disciplines (fysiotherapeuten, POH-GGZ, Huisartsen) voor procesverbeteringen van verschillende angst en depressie zorgprogramma’s. Ook wordt binnen dit overleg consultatievragen, intervisie, waarneming, doorverwijzing en intervisie geregeld.
Daarnaast wordt door middel van deze overeenkomst gewaarborgd dat er een juiste verwijzing is en dat, wanneer cliënt daar toestemming voor geeft, de huisarts op de hoogte wordt gehouden door middel van het versturen van een intakeverslag en een ontslagbrief.

BG-GGZ en S-GGZ-instelling
Specialistische instellingen kunnen Mind Result consulteren over de diagnose, de indicatiestelling voor de BG-GGZ of de S-GGZ en/of de behandeling, op voorwaarde dat de cliënt daar expliciet schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Overige zorgaanbieders
Mind Result heeft korte lijnen met een aantal andere zorgaanbieders. De samenwerking heeft met name betrekking op praktische zaken zoals verwijzingen en het verstrekken van algemene informatie.

Verwijzers kunnen doorverwijzen door telefonisch contact op te nemen met 06-45314224 of door gebruikt te maken van het contactformulier.

Clienten kunnen zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met 06-45314224 of door gebruikt te maken van het contactformulier. Binnen een behandeltraject kunt u tijdens kantooruren contact op nemen met Mind Result. Na kantooruren kunt u, bij crisis, contact op  nemen met de crisisdienst, Amstelland T 088 788 5077 of met de Universitaire huisartsenpraktijk